• สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 367 total views 41 recent views

  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์ประมง 751 total views 31 recent views

  จำนวนสหกรณ์ประมงที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 356 total views 31 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์การเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์นิคม 692 total views 90 recent views

  จำนวนสหกรณ์นิคมที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ 684 total views 51 recent views

  จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์ร้านค้า 327 total views 13 recent views

  จำนวนสหกรณ์ร้านค้าที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์บริการ 465 total views 42 recent views

  จำนวนสหกรณ์บริการที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 364 total views 25 recent views

  จำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • จำนวนสหกรณ์การเกษตร 991 total views 40 recent views

  จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 335 total views 20 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์บริการ 243 total views 17 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์บริการ (สหกรณ์บริการที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 587 total views 31 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า (สหกรณ์ร้านค้าที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 601 total views 31 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์นิคม 369 total views 16 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์นิคม (สหกรณ์นิคมที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ประมง 513 total views 39 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ประมง (สหกรณ์ประมงที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 544 total views 45 recent views

  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25 มีนาคม 2567
 • ทำเนียบสหกรณ์ 435 total views 35 recent views

  ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม การรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25 มีนาคม 2567
 • จำนวนกลุ่มเกษตรกร 280 total views 15 recent views

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการและสถานะดำเนินการ) และสถานะ non-Active (สถานะเลิกกลุ่มเกษตรกร) ประกอบด้วย 6...
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).