• สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 353 total views 46 recent views

  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 531 total views 44 recent views

  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25 มีนาคม 2567
 • จำนวนกลุ่มเกษตรกร 271 total views 19 recent views

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการและสถานะดำเนินการ) และสถานะ non-Active (สถานะเลิกกลุ่มเกษตรกร) ประกอบด้วย 6...
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).