• สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 346 total views 32 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์การเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 332 total views 20 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์บริการ 238 total views 17 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์บริการ (สหกรณ์บริการที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 576 total views 32 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า (สหกรณ์ร้านค้าที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 595 total views 31 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์นิคม 365 total views 14 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์นิคม (สหกรณ์นิคมที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
 • สมาชิกสหกรณ์ประมง 498 total views 38 recent views

  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ประมง (สหกรณ์ประมงที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).