• ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 560 total views 47 recent views

    ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประเภทกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).